Stichting Beleef Tjamsweer
 
 

Inschrijven standhouders

Beste exposant,


Op Klein Tjamsweer organiseren wij als Stichting Beleef Tjamsweer op 19 mei Beleef Tjamsweer in Groninger sfeer.

We nodigen u van harte uit als exposant deel te nemen.

Exposanten bieden wij:
-Een kraam van 4 m of een grondplek.
-Een vermelding op onze website
-Een link naar uw eigen website
-Een Facebook en Instagram vermelding
-Uitgebreide PR in diverse bladeren en websites
-Ons evenement wordt gepromoot in diverse uitagenda’s.


Algemene voorwaarden:


ALGEMENE REGLEMENT 2023
In dit reglement wordt verstaan onder:
Organisatie: Stichting Beleef Tjamsweer
Exposant: Iedere rechtspersoon (of persoon) die zich door middel van het
inschrijfformulier als exposant op de Beleef Tjamsweer in Groninger sfeer heeft aangemeld en als zodanig door de organisatie is geaccepteerd.
Kraam: De aan de exposant door de organisatie ter beschikking gestelde oppervlakte/ruimte.
Kraamhuur: De door de exposant verschuldigde vergoeding voor de deelname aan de Beleef Tjamsweer in Groninger sfeer die in de bevestiging van deelname is vermeld.
Overeenkomst van deelname: De overeenkomst die door de organisatie en de exposant is aangegaan door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier
door de exposant en de bevestiging daarvan door de organisatie waarvan dit reglement onderdeel is.


Art. 1 Aanmelding / tot stand komen overeenkomst
Lid 1 Door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de ondertekenende partij, hierna ‘de exposant’ een overeenkomst met de organisatie aan te
gaan voor de huur van een kraam, tijdens de Beleef Tjamsweer in Groninger sfeer, onder de voorwaarden zoals in dit reglement vermeld.
Lid 2 Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

Lid 3. De organisatie verkoopt zelf de dranken. Food is in overleg mogelijk met de organisatie. Bij dit evenement alleen Groningse gerechten. Onder Food verstaan we producten die gelijk worden opgegeten.


Art. 2 Betaling
Lid 1 Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum per bank te zijn voldaan.

Lid 2. Het factuurbedrag moet ongeacht factuurdatum voor 18 mei zijn voldaan. Er is geen mogelijkheid om op de fair zelf te betalen.
Lid 3 Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is de organisatie bevoegd om de overeenkomst zonder dat ingebrekestellingnodig is, met onmiddellijke ingang te
ontbinden. In dat geval blijft de exposant gehouden het volledige factuurbedrag te voldoen.


Art. 3 Annulering
Lid 1 Indien de exposant de overeenkomst om welke reden dan ook opzegt, is hij/zij desondanks 50% van de factuursom verschuldigd. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van het evenement is dit 100% van de factuursom, ongeacht het tijdstip van inschrijving.

Lid 2 De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden, daaronder begrepen overmacht en uitbraken van ziekten van
pandemische aard de datum voor het evenement te wijzigen, dan wel het evenement geen doorgang te doen vinden, zonder dat de exposant enige aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.


Art. 4 Aansprakelijkheid
Lid 1 De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen
en/of personen. Onder schade aan eigendommen wordt ook diefstal begrepen.
Lid 2 De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door de exposant dan wel personen waarvoor de exposant verantwoordelijk is, toegebracht aan personen en/of eigendommen van derden.
Lid 3 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of tegenvallende opkomst van publiek.
Lid 4 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van de Beleef Tjamsweer in Groninger sfeer. Indien er officieel besloten wordt dat de fair geen doorgang kan vinden of gestaakt wordt door bijvoorbeeld overmacht, slechte weersomstandigheden heeft de exposant geen recht op restitutie van inschrijfgeld.


Art. 5 Verzekering
Lid 1 De exposant is verantwoordelijk voor zijn/haar kraam, opstal en inhoud van de
kraam. Beschadiging en/of diefstal daarvan is voor rekening van de exposant.
Lid 2 De exposant is eveneens aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door hem/haar dan wel door personen onder zijn/haar verantwoordelijkheid, toegebracht aan
personen of eigendommen van derden. De exposant dient daartoe een passende verzekering af te sluiten.


Art. 6 Opbouw
Lid 1 Beschadiging aan het terrein alsmede aan de kraam veroorzaakt door de exposant of personen onder zijn/haar toezicht, zijn voor rekening van de exposant.
Lid 2. Men dient de instructies van de organisatie op te volgen en te parkeren om de aangegeven parkeerplaats.
Lid 3 Alleen in overleg met de organisatie zijn elektrische apparaten toegestaan. Deze moeten zijn vermeld op het inschrijfformulier. Beleef Tjamsweer in Groninger Sfeer.
Lid 4 Alle nooduitgangen moeten over de hele breedte worden vrijgehouden.
Lid 5 Alle kramen dienen afgerokt te zijn, er mag niets zichtbaar zijn onder de kraam.

Art. 7 Openingstijden
Lid 1 De openingstijden van de Beleef Tjamsweer in Groninger sfeer  zijn van 10.00-17.00 uur
Lid 2 De exposant mag de kraam beslist niet eerder dan 17.00 uur afbreken en opruimen. De kraam dient uiterlijk om 18.00 uur ontruimd te zijn en schoon te worden opgeleverd aan de organisatie.
Lid 3 De exposant dient het eventuele afval zelf af te voeren.


Art. 8 Legitimatie
Lid 1 De exposant en medewerker(s) dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.


Art. 9 Toewijzing standplaats
Lid 1 De organisatie bepaalt de plaats van de kraam, zo mogelijk in overleg met de exposant. De organisatie beslist.

Lid 2. Geef op het inschrijfformulier duidelijk aan welke producten je verkoopt. De organisatie bepaalt welke producten er toegestaan zijn.


Art. 10 Informatie voor de bezoeker
Lid 1 De organisatie informeert de bezoekers via haar website, FB en andere
uitingen. De organisatie maakt daarbij naar eigen inzicht gebruik van de door de exposant aangeleverde gegevens.
Lid 2 De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of tekortkomingen in haar uitingen.
Lid 3. De exposant stelt een prijs beschikbaar voor de prijsvraag


Organisatie Beleef Tjamsweer in Groninger sfeer


Uiteraard hopen we weer op een gezellige dag met een grote opkomst.Stichting Beleef Tjamsweer
Exposantencommissie:
Henny Klooster 06 22241224
Ciska Westerdijk
Gea Tuil
Inschrijven fair


U kunt zich door middel van deze link inschrijven: U inschrijving is pas definitief als u van ons de bevestiging heeft ontvangen.